Živalski vrt Ljubljana je bil ustanovljen leta 1949.
Prve kletke so bile nameščene v središču Ljubljane, leta 1951 pa se je preselil na današnje območje – jugozahodni del Rožnika, kjer zavzema 19,6 ha površine in ima 6,5 km sprehajalnih poti. Od leta 1988 se razvija kot sodoben živalski vrt in zaposleni se trudijo, da vsaki živali uredijo čim bolj naraven prostor, ki se sicer od vrste do vrste razlikuje, vendar za vse vrste (jih je okoli 10) vsebuje vse, kar živali potrebujejo: prostor za spanje, sončenje, kopanje, iztrebljanje, opazovanje, skrivanje, igranje.

Živalski vrt Ljubljana goji domorodno živalstvo Slovenije in nekaj tujerodnih predstavnikov dvoživk, plazilcev, ptičev in sesalcev. Svoje poslanstvo zaposleni uresnicujejo z izobrazevalnimi, naravovarstvenimi ni znanstveno- raziskovalnimi aktivnostmi.

Zastavljena vizija je poučevati o ohranjanju biotske raznovrstnosti z učinkovitimi naravovarstvenimi programi, ki ozavescajo ni povezujejo ljudi z naravo ter spodbujajo trajnostno vsakodnevno ravnanje.
Če so v 20. stoletju  nastajali  živalski vrtovi, ki so prikazovali  živali v čim bolj naravnem okolju  s  poudarkom na ekologiji, potem v  21. stoletju nastajajo centri za varstvo narave, kjer prikazujejo ekološko soodvisnost med neživo in živo naravo ter odnose znotraj vrst. Pomembno je varstvo narave in naravnega okolja. Celovito oskrbo živali izvajajo strokovno usposobljeni zaposleni, Le ta zajema primerno urejeno ogrado, kvalitetno hrano, vsestransko veterinarsko oskrbo, treninge, dnevno popestritev in primerno izbiro vrstnikov.
Na podlagi vseh prizadevanj in usmeritev je  trud zaposlenih poplačan, saj ZOO Ljubljana letno obišče okoli 350.000 obiskovalcev in več.

ENG

Ljubljana Zoo was established in 1949. The first cages were placed in the center of Ljubljana, but in 1951, it moved to its current location – the southwest part of Rožnik, covering an area of 19.6 hectares with 6.5 kilometers of walking paths. Since 1988, it has developed into a modern zoo, and the staff strive to provide each animal with a natural environment. Although the natural environment varies from species to species, for all types (about 10), it includes everything the animals need: space for sleeping, sunbathing, bathing, defecating, observing, hiding, and playing.

Ljubljana Zoo cultivates native Slovenian wildlife and some non-native representatives of amphibians, reptiles, birds, and mammals. The staff fulfill their mission through educational, conservation, and scientific research activities.

The set vision is to educate about the conservation of biodiversity through effective conservation programs that raise awareness and connect people with nature, promoting sustainable daily behavior. If zoos in the 20th century focused on displaying animals in the most natural environment with an emphasis on ecology, in the 21st century, nature conservation centers are emerging, showcasing the ecological interdependence between the living and non-living nature and relationships within species. Nature and environmental conservation are crucial. The comprehensive care of animals is provided by professionally trained staff, including well-maintained enclosures, quality food, comprehensive veterinary care, training, daily enrichment, and appropriate peer selection.

Based on all the efforts and directions, the staff’s dedication pays off, as Ljubljana Zoo is visited by around 350,000 visitors annually and more.