PRAVILNIK/AKT O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

 

 

Life Learning Academia zagotavlja vsem sodelujočim, da ima sprejet akt o varovanju osebnih podatkov, ki zagotavlja, da so vsi pridobljeni podatki namenjeni zgolj v profesionalni in delovni namen sodelovanja.

 

Opis uporabnine: V skladu s 25. členom v povezavi s 4. in 5. odstavkom 7. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) morajo vsi upravljavci osebnih podatkov v zasebnem sektorju z najmanj 50 zaposlenimi, vsi upravljavci osebnih podatkov iz javnega sektorja, notarji, odvetniki, detektivi, izvršitelji, izvajalci zasebnega varovanja, zasebni zdravstveni delavci, izvajalci zdravstvenih storitev ter vsi upravljavci osebnih podatkov iz zasebnega in javnega sektorja, ki vodijo zbirke, v katerih se nahajajo občutljivi osebni podatki, ne glede na število zaposlenih, v svojih aktih urediti zavarovanje osebnih podatkov, ki jih zbirajo in obdelujejo.

Akt mora obsegati organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

 

Akt o zavarovanju osebnih podatkov bi vsi upravljalci osebnih podatkov morali imeti že od leta 1999, saj ga je zahteval že takratni zakon, vendar se zaradi pomanjkanja inšpektorjev za varstvo osebnih podatkov obstoj tega akta ni preverjal, zato ga mnogo upravljalcev osebnih podatkov vse do danes še vedno nima.

Z zadnjo spremembo ZVOP so nekateri upravljavci osebnih podatkov sicer oproščeni sprejetja akta o zavarovanju osebnih podatkov, vendar omenjena oprostitev v ničemer ne zmanjšuje obveznosti vseh upravljavcev osebnih podatkov, da osebne podatke, ki jih obdelujejo, v praksi zavarujejo v skladu s 24. členom ZVOP. Vsak upravljavec mora torej še vedno zagotavljati vse postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno obdelavo podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov. Ukinjena je le obveznost ureditve takega zavarovanja v posebnem notranjem aktu upravljavca. Kljub temu upravlavcem osebnih podatkov priporočamo ureditev tekih postopkov in ukrepov v njihovem notranjem aktu, saj tako urejanje tudi po mnenju Informacijskega pooblaščenca olajšuje vzpostavtev in povečuje učinkovitost zavarovanja osebnih podatkov.

Več informacij najdete na na spletni strani Informacijskega pooblaščenca.

 

 

OPOZORILO:

Če obdelujete osebne podatke in ne zagotovite njihovega zavarovanja, vam Informacijski pooblaščenec lahko z odločbo prepove obdelavo osebnih podatkov, poleg tega pa vas lahko kaznuje z globo od 4.170,00 EUR do 12.510,00 EUR. Za takšen prekršek se lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika, in sicer v višini od 830,00 EUR do 1.250,00 EUR.

 

Life Learning Academia

PRAVILNIK/AKT O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV WORD

Akt Word

PRAVILNIK/AKT O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV PDF

Akt PDF